President/Chair:- Hajiya Halimatu Umar Pariya

Board Secretary:- Amina Usman Halidu

Treasurer:- Mariam Umar Pariya

Nominated

Nominated

Nominated

Nominated